Stadgar

   

       

 Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Stadgar

Stadgar för Svenska IVR:


Antagna i Stockholm 19 maj 2009.

 


Den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi (IVR) grundades den 1 oktober 1909, och har sitt säte i Wiesbaden (Tyskland).


IVR är en ideell förening. Dess verksamhet får inte bedrivas i vinstsyfte.


Svenska IVR är erkänd av IVR som en nationell sektion inom IVR, i enlighet med IVR:s stadgar.


Svenska IVR:s syfte är att befrämja vetenskapligt utbyte och samarbete inom rättsfilosofi och socialfilosofi, i enlighet med grundläggande vetenskapliga värden om öppenhet, klarhet och saklighet.


Svenska IVR är en ideell förening. Dess verksamhet får inte bedrivas i vinstsyfte. Föreningens firma är "Svenska IVR".


Rättsförhållanden som avser relationen mellan IVR och Svenska IVR bestäms enligt tysk rätt. Rättsförhållanden som avser relationen mellan Svenska IVR och dess medlemmar bestäms enligt svensk rätt.


Medlemskap i Svenska IVR är öppet för personer med alla vetenskapliga inriktningar.


Medlemskap erhålles genom registrering hos Svenska IVR:s styrelse.


Medlemsförteckning skall hållas tillgänglig för IVR:s styrelse.


Medlem skall erlägga årsavgift till Svenska IVR.


Årsavgiften består av två delar. Den första delen vidareförmedlas av Svenska IVR till IVR i enlighet med IVR:s stadgar. Den består av ett belopp som fastställs av IVR:s styrelse. Den andra delen kvarstår i Svenska IVR:s förvaltning för användning av Svenska IVR:s verksamhet. Den andra delen består av ett belopp som fastställs av Svenska IVR:s styrelse. Styrelsen får besluta att detta belopp sätts till noll.


Svenska IVR:s styrelse består av minst tre ledamöter – varav en ordförande, en sekreterare och en kassör.


Styrelsen utses av föreningsstämman. Styrelseledamot utses för en mandatperiod fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelseledamot kan entledigas i förtid vid extra föreningsstämma.


Styrelseledamot skall vara disputerad i allmän rättslära eller motsvarande, eller innehavare av fast anställning i allmän rättslära eller fast anställning med motsvarande inriktning.


Det ankommer på styrelsen att sköta föreningens löpande förvaltning, hålla förteckning över föreningens medlemmar, förbereda föreningsstämma, samt ombesörja att årsavgift erläggs av medlemmarna och vidareförmedla den del av årsavgiften som tillkommer IVR.


Styrelsen ansvarar för samarbetet mellan Svenska IVR och IVR, och för samarbetet mellan Svenska IVR och andra nationella sektioner inom IVR.


Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var och en för sig.


Ordinare föreningsstämma skall hållas årligen. Styrelsen kan hålla extra föreningsstämma om det föreligger särskilda skäl för detta. Om två tredjedelar av medlemmarna begär det, skall extra föreningsstämma hållas.


Kallelse till föreningsstämma sker med e-post och skall utgå minst två veckor före stämman.


Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer medlem som har erlagt årsavgift för innevarande år.


Dagordning vid ordinare föreningsstämma skall innehålla följande punkter:


- upprättande av röstlängd


- rapport från ordföranden


- rapport från sekreteraren


- rapport från kassören


- ansvarsfrihet för styrelsen


- val av styrelse


- val av valberedning


Svenska IVR kan upplösas genom beslut av föreningsstämman.


Om Svenska IVR upplöses skall kvarvarande medel tillfalla IVR.

Meddelanden

Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018


- Konferens den 13-15 november 2018 på Stockholms universitet i samband med den kommande boken The Cambridge Companion to Legal Positivism


- Moa Lidén disputerar den 28 september 2018 i Uppsala med avhandlingen Confirmation Bias in Criminal Cases


- Call for Papers till IVR:s världskongress 2019, i Luzern i Schweiz, Juli 2019, på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”, är nu ute. Deadline 31 December 2018.

 

- Svenska IVR:s årsmöte 2018 äger rum i Lund, 14-15 maj 2018. Välkommen att delta: anmäl dig här (deltagare står själv för resa och logi). Läs programmet.


- IVR:s världskongress 2019 anordnas i Luzern i Schweiz 7-13 Juli 2019 på temat ”Dignity, Democracy, Diversity”


- Den 24 augusti 2017 äger konferensen "Evidence, Disagreement & Rights" rum på Uppsala universitet. Kontakt och  anmälan: Sebastian Reyes Molina.


- Sebastián Reyes Molina har utsetts till kassör i Svenska IVR.


- IVR:s världskongress 2017 anordnas i Lissabon i Portugal den 17-21 juli.


- Vi samlas till årsmöte för att få möjlighet att träffas och veta mer vad andra forskar om ute i landet. Nästa årsmöte är i Karlstad den 8-9 maj 2017. Läs programmet.


- Filosofidagarna 2017:s sektion i rättsfilosofi är nu öppen. Skicka in en abstract senast 15 april för att presentera din forskning i augusti 2017 i Uppsala. Läs mer om anmälan och abstracts.


- 2017 års IVR världskongress som skulle ha ägt rum i Istanbul i juli har ställts in. Mer information från ordföranden för det internationella IVR.

 

- Nytt specialnummer av Retfaerd Nordic Journal of Law and Justice på temat European New Legal Realism utgivet (Vol. 39, No 4, 2016) ed. Elisabeth Eneroth


- Den 25-27 augusti 2017 hålls Filosofidagarna i Uppsala: vi drar igång en rättsfilosofisk sektion! Brian Leiter håller det inledande anförandet. Call for Abstracts kommer snart: Du är välkommen att presentera din forskning.


- Två nya doktorander anställs från och med 2017 i rättsfilosofi vid Filosofiska institutionen, Uppsala Universitet: Elena Prats och Tommaso Braida kommer att arbeta i projektet Civis Sum.


- Två nya doktorander anställs vid Göteborgs Universitet i rättsvetenskap: Kristina Hultegård och David Jivegård.


(OBS Inställt, se meddelande ovan!) Nästa världskongress för IVR hålls i Istanbul 17-21 juli 2017. IVR Sverige har gått ut med en kommunikation som sänts till det Internationella IVR.


Tidigare meddelanden