Lena Wahlberg

Lena Wahlberg

Lena Wahlberg är juris doktor och biträdande lektor i allmän rättslära med särskild inriktning mot medicinsk rätt vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. Hennes forskning handlar huvudsakligen om problem som uppstår i gränssnittet mellan juridik och andra discipliner, t.ex. i den rättsliga regleringen av hälso- och sjukvården. 2010 disputerade hon med avhandlingen Legal Questions and Scientific Answers: Ontological Differences and Epistemic Gaps in the Assessment of Causal Relations som analyserade i vilken utsträckning naturvetenskaplig information är relevant för att besvara juridiska orsaksfrågor. Projektet bedrevs tvärvetenskapligt i ämnena allmän rättslära och teoretisk filosofi. Efter disputationen har hon tillsammans med andra forskare i rättsvetenskap och psykologi undersökt hur s.k. ad hominem-argument fungerar i bevisvärderingen. Tre aktuella publikationer från detta projekt är ”Appeal  to Expert Testimony - A Bayesian Approach” (i Argument Types and Fallacies in Legal Argumentation, Springer, 2015, samförfattad), ”Robust Trust in Expert Testimony” (Humana.Mente, 2015, samförfattad), och
”Prototype Effect and the Persuasiveness of Generalizations” (Review of Philosophy and Psychology, 2015, samförfattad). Sedan årsskiftet 2014/15 är Wahlberg verksam i det tvärvetenskapliga och internationella forskningsprogrammet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” (VBE) som syftar till att klargöra innebörden av begreppet och till att skapa en modell för att underlätta den rättsliga bedömningen av medicinsk evidens. Forskningsprogrammet pågår till och med år 2020. Vid sidan om sin forskning undervisar Wahlberg i allmän rättslära, i hälso- och sjukvårdsrätt och på doktorandkursen ”Theoretical Foundations for Doctoral Studies in Law”. Hon är även ledamot i regionala etikprövningsnämnden (REPN) i Lund och ordförande i jämställdhets- och likabehandlingskommittén vid juridiska fakulteten, Lunds universitet.


Kontakt: lena.wahlberg@jur.lu.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018