Cyril Holm

Cyril Holm

Cyril Holm är juris doktor vid Uppsala universitet. Han disputerade 2015 med avhandlingen
F. A. Hayek’s Critique of Legislation om Friedrich von Hayeks kritik av lagstiftning och har samma år recenserat en svensk nyutgåva av Hayeks Frihetens grundvalar i tidsskriften Respons. Holms huvudsakliga forskningsintresse är lagstiftningslära. Under våren 2015 söker han anslag för ett forskningsprojekt om Uppsalafilosofen Ingemar Hedenius. Under läsåret
2019-2020 är Cyril Holm gäst hos Institute for European and Comparative Law, Oxford University.


Kontakt: cyril.holm@juridicum.su.se


Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018