Stadgar

   

       

 Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi

Svenska

Stadgar

Stadgar för Svenska IVR:


Antagna i Stockholm 19 maj 2009.

 


Den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi (IVR) grundades den 1 oktober 1909, och har sitt säte i Wiesbaden (Tyskland).


IVR är en ideell förening. Dess verksamhet får inte bedrivas i vinstsyfte.


Svenska IVR är erkänd av IVR som en nationell sektion inom IVR, i enlighet med IVR:s stadgar.


Svenska IVR:s syfte är att befrämja vetenskapligt utbyte och samarbete inom rättsfilosofi och socialfilosofi, i enlighet med grundläggande vetenskapliga värden om öppenhet, klarhet och saklighet.


Svenska IVR är en ideell förening. Dess verksamhet får inte bedrivas i vinstsyfte. Föreningens firma är "Svenska IVR".


Rättsförhållanden som avser relationen mellan IVR och Svenska IVR bestäms enligt tysk rätt. Rättsförhållanden som avser relationen mellan Svenska IVR och dess medlemmar bestäms enligt svensk rätt.


Medlemskap i Svenska IVR är öppet för personer med alla vetenskapliga inriktningar.


Medlemskap erhålles genom registrering hos Svenska IVR:s styrelse.


Medlemsförteckning skall hållas tillgänglig för IVR:s styrelse.


Medlem skall erlägga årsavgift till Svenska IVR.


Årsavgiften består av två delar. Den första delen vidareförmedlas av Svenska IVR till IVR i enlighet med IVR:s stadgar. Den består av ett belopp som fastställs av IVR:s styrelse. Den andra delen kvarstår i Svenska IVR:s förvaltning för användning av Svenska IVR:s verksamhet. Den andra delen består av ett belopp som fastställs av Svenska IVR:s styrelse. Styrelsen får besluta att detta belopp sätts till noll.


Svenska IVR:s styrelse består av minst tre ledamöter – varav en ordförande, en sekreterare och en kassör.


Styrelsen utses av föreningsstämman. Styrelseledamot utses för en mandatperiod fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelseledamot kan entledigas i förtid vid extra föreningsstämma.


Styrelseledamot skall vara disputerad i allmän rättslära eller motsvarande, eller innehavare av fast anställning i allmän rättslära eller fast anställning med motsvarande inriktning.


Det ankommer på styrelsen att sköta föreningens löpande förvaltning, hålla förteckning över föreningens medlemmar, förbereda föreningsstämma, samt ombesörja att årsavgift erläggs av medlemmarna och vidareförmedla den del av årsavgiften som tillkommer IVR.


Styrelsen ansvarar för samarbetet mellan Svenska IVR och IVR, och för samarbetet mellan Svenska IVR och andra nationella sektioner inom IVR.


Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var och en för sig.


Ordinare föreningsstämma skall hållas årligen. Styrelsen kan hålla extra föreningsstämma om det föreligger särskilda skäl för detta. Om två tredjedelar av medlemmarna begär det, skall extra föreningsstämma hållas.


Kallelse till föreningsstämma sker med e-post och skall utgå minst två veckor före stämman.


Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer medlem som har erlagt årsavgift för innevarande år.


Dagordning vid ordinare föreningsstämma skall innehålla följande punkter:


- upprättande av röstlängd


- rapport från ordföranden


- rapport från sekreteraren


- rapport från kassören


- ansvarsfrihet för styrelsen


- val av styrelse


- val av valberedning


Svenska IVR kan upplösas genom beslut av föreningsstämman.


Om Svenska IVR upplöses skall kvarvarande medel tillfalla IVR.

Meddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018