Wanna Svedberg

Wanna Svedberg

Wanna Svedberg är juris doktor i rättsvetenskap vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet. Sedan 1 april 2015 är hon även forskare på forskningsavdelningen Samhälle, miljö och transporter vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Hon doktorerade 2014 med avhandlingen Ett (o)jämställt transportsystem i gränslandet mellan politik och rätt – En genusrättsvetenskaplig studie av rättslig styrning för jämställdhet inom vissa samhällsområden som studerar sambandet mellan juridik och politik på transportområdet. Med utgångspunkt i en genusrättsvetenskaplig teori- och metodram undersöks i avhandlingen möjligheter att använda rätten som styrmedel för att främja kvinnors och mäns möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Studiens resultat visar bl.a. att rätten är en maktfaktor, men inte som en aktiv kraft för förändring, utan för att reproducera och upprätthålla rådande maktförhållande mellan könen, varför implementeringen av den transportpolitiska målsättningen om ett jämställt transportsystem inte kan genomföras.


Svedbergs pågående forskningsprojekt och intresseområden är främst rättsvetenskapliga frågeställningar rörande ”rättssubjektet” som grund för rättsligt ansvar samt vilka juridiska, moraliska och praktiska konsekvenser det får i relation till den forskning som utvecklats inom ramen för främst artificiell intelligens. Fokus ligger på autonoma system på vägtransportområdet. Det rättsvetenskapliga perspektivet innebär att reflektera över hur man kan se på rättsligt ansvar genom att ställa mer grundläggande frågor i, om och till rätten om vad det innebär att vara en person eller människa i rätten, vad ett rättssubjekt är (normen för det), hur det skapas i rätten etc. – och i förlängningen om (även) robotar kan åläggas rättsligt ansvar. Andra projekt och intresseområden är hållbar utveckling i bred mening, exempelvis inom ramen för offentlig upphandling och samhällsplanering (t.ex. fysisk planering och konsekvensanalyser). Inom straffrätt är hon intresserad av att utveckla begreppet kroppen som situation, hämtat från stads- och planeringsteoretiska forskningsfältet, som ett rättsteoretiskt analytiskt verktyg i analyser av sexualbrott och dess tillämpning.


Kontakt: wanna.svedberg@law.gu.se ; wanna.svedberg@vti.seMeddelanden

- Svenska IVRs årsmöte 2020 ägerrum i Linköping 27-28 augusti.Save the Date. Mer information kommer.


- Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, den första kvinlliga professorn i ämnet sedan universitetet grundades 1477.


- Patricia Mindus publicerar boken Hacia una teoría funcionalista de la ciudadanía


- Svenska IVR håller sin årliga konferens i Stockhom den 23-24 maj 2019. Läs inbjudan och program.


- Konferensen "Cambridge Companion to Legal Positivism Conference 2" hålls i Stockholm 22-25 april 2019. Läs program.


- Program, våren 2019, för det gemensamma seminariet i rättsfilosofi, UU och SU


- CfP utlyst till IVR:s 29:e världskongress "Dignity, Democracy Diversity", 7-13 juli 2019 i Lucerne. Sista dag för abstracts är 31 december 2018.

   

- En disputation i rättsfilosofi av intresse vid Stockholms universitet, den 12 oktober 2018: Jasmina Nedevska Törnqvist, Why Care About Future People’s Environment?


- Call for Papers till The Finnish-Swedish PhD Conference on Legal Reasoning, i Finland 7-8 december 2018